اخبار سایر دانشگاه ها
 برای دانلود اخبارسایر دانشگاه ها  خرداد ماه 98 اینجا را کلیک کنید.
 
 برای دانلود اخبار سایر دانشگاه ها تیرماه 98  اینجا  را کلیک کنید
 
برای دانلود اخباردانشگاه ها نیمه دوم تیرماه اینجا را کلیک کنید 
 
برای دانلود اخباردانشگاه ها نیمه  اول مرداد ماه اینجا را کلیک کنید
 
برای دانلود اخباردانشگاه ها نیمه  اول شهریور ماه اینجا  را کلیک کنید 
 
 برای دانلود اخباردانشگاه ها نیمه دوم شهریور ماه اینجا  را کلیک کنید 
 
 برای دانلود اخباردانشگاه ها نیمه اول مهر ماه  اینجا را کلیک کنید 
 
 برای دانلود اخباردانشگاه ها نیمه دوم مهر ماه  اینجا را کلیک کنید 
 
 برای دانلود اخبار نیمه اول آبان ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
 
 برای دانلود اخبار نیمه دوم آبان ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
 
 برای دانلود اخبار آذر ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
 
برای دانلود اخبار نیمه اول دی ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
 
برای دانلود اخبار نیمه دوم دی ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید 
 
 برای دانلود اخبار نیمه اول بهمن ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
 
برای دانلود اخبار نیمه دوم بهمن ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید 
 
برای دانلود اخبار نیمه اول اسفند ماه دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبار فروردین ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید 
 
برای دانلود اخباراردیبهشت ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید 
 
برای دانلود اخبارخرداد ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبارتیر ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبارنیمه اول مردادماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبارشهریور ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبار مهر ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
 
 
برای دانلود اخباردی ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخباربهمن ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
 
برای دانلود اخباراسفند ماه سال 99 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید 
 
برای دانلود اخبارفروردین ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخباراردیبهشت ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید 
 
برای دانلود اخبارخرداد ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبارتیر ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید  
 
برای دانلود اخبارشهریور ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید
برای دانلود اخبارمهر ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا را کلیک کنید

برای دانلود اخبار آبان ماه سال 1400 دانشگاه ها اینجا کلیک نمایید.

برای دانلود اخبار آذرماه سال 1400 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید.

برای دانلود اخبار دیماه سال 1400 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید.
 
 برای دانلود اخبار بهمن ماه سال 1400 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید.

برای دانلود اخبار اسفند ماه سال 1400 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید.

برای دانلود اخبار فروردین ماه سال 1401 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید. 
برای دانلود اخبار اردیبهشت ماه سال 1401 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید. 
برای دانلود اخبار خرداد ماه سال 1401 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید.
 برای دانلود اخبار تیرماه سال 1401 دانشگاه­ها اینجا کلیک نمایید.


 
Review:
1489
Date:
1400/08/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.