width=900
مدیریت برنامه ریزی آموزشی
۱۳۹۳ دوشنبه ۳ آذر
width=125
 

ساختار سازمانی

             دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

 دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مستقیماٌ زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه عمل
 
می نماید
 

 
 وظایف دفتربرنامه ریزی آموزشی :
 
 - جمع آوری اطلاعات لازم در مورد اجزاء نظام آموزشی ومقایسه آن با شاخص های
    استاندارد موجود دراین زمینه و تحلیل مقدماتی از اطلاعات جمع آوری شده .
 - برگزاری شورای برنامه ریزی آموزشی به منظور بازنگری در ساختار علمی
    برنامه های آموزشی .
- فراهم آوردن امکان بازنگری در تعداد و نوع دروس هر یک از رشته ها .

- برنامه ریزی در جهت ارتقاء مهارت های تدریس اعضای هیات علمی .
 
 - برنامه ریزی در جهت کاربرد تکنولوژی های جدید در امر آموزش .
 
 - شناسایی امکانات از نظر نیروی انسانی و تجهیزات وتشکیل بانک اطلاعاتی بهنگام
   و استفاده از آن در جهت بهبود کیفی و کمی آموزش .

-برنامه ریزی برای بازنگری در منابع درسی .
 
 
- جمع آوری اطلاعات آماری لازم جهت تجزیه وتحلیل و سنجش کیفیت آموزشی و ارائه
   آن به شورای برنامه ریزی .
 
-تلاش برای اطباق محتوای دروس و برنامه ها جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع ودر
  حال تحول جامعه .
 
 - فراهم آوردن امکان بازنگری فهرست مطالب دروس پیش بینی شده در برنامه های
   آموزشی
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینکهای مهم
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی