ايجاد درس جديد
مدارك ذيل همراه با نامه‌ي درخواست دانشكده ارسال گردد
1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارسال فرم هاي 1-  تعريف درس2- مشخصات درس جديد 3- درخواست درس جديد
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
3496
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.