برنامه ریزی آموزشی
 
دانشكده مواد
رشته هاي تحصيلي داير در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
 
كارشناسي
 

كارشناسي ارشد
مهندسي برق - الكترونيك گرايش مدار سيستم
مهندسي برق - الكترونيك گرايش تكنولوژي نيمه هادي
مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت وفشار قوي
مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي
مهندسي برق - قدرت دوره مشترك با هانوفر آلمان
مهندسي پزشكي دوره مشترك با پيكاردي فرانسه

 دكتري
 
 
1395/12/16 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.