بازنگري دروس
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.


1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارائه دلايل توجيهي
4-ارسال فرم تعريف درس
5- معرفي دو داور داخلي با مرتبه علمي استاديار،دانشيار واستاد در مقطع كارشناسي
6-معرفي دو داور داخلي با مرتبه علمي  دانشيار و استاد در مقطع تحصيلات تكميلي
7- ارسالCD حاوي اطلاعات  فوق
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تعداد بازدید:
2204
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.