ايجاد درس جديد
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارسال فرم تعريف درس طبق فرم هاي موجود در زيرفرم آيين نامه ها
4-معرفي دو داور با مرتبه علمي استاديار،دانشيار واستاد در مقطع كارشناسي
5-معرفي دو داور با مرتبه علمي  دانشيار و استاد در مقطع تحصيلات تكميلي
6- ارسال CD حاوي اطلاعات فوق

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/22
تعداد بازدید:
1835
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.