ايجاد درس جديد
 

مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي
2- صورتجلسه شوراي دانشكده
3- ارسال فرم هاي 1-  تعريف درس 2-مشخصات درس جديد 3- درخواست درس جديد
4-ارسال CD حاوي اطلاعات فوق

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/07
تعداد بازدید:
2129
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.