دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
فعاليت هاي دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي
 
- نظارت بر تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل هاي اجرايي آموزشي و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي
- نظارت بر ارزشيابي برنامه هاي آموزشي اجرا شده و تهيه و تدوين روش هاي اجرائي ارزشيابي آموزشي و بهبود كيفيت آن
- بررسي قوانين و مقررات آموزشي و ارائه پيشنهادات اصلاحي و يا تكميلي
- تنظيم برنامه هاي مرتبط با دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
- بررسي و پيشنهاد ايجاد دوره هاي جديد كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در رشته هاي مختلف با توجه به نياز كشور
- نظارت بر برنامه ريزي دروس و سيلابس هاي درسي با مشاركت گروه هاي آموزشي دانشگاه
- فراهم نمودن امكان بازنگري در فهرست مطالب پيش بيني شده در برنامه هاي آموزشي
- فراهم آوردن امكان بازنگري در تعداد و نوع دروس هر يك از رشته ها
- ارائه راهكار جهت برنامه ريزي در بازنگري منابع درسي
- جمع آوري اطلاعات لازم در مورد اجزاي نظام آموزشي و مقايسه آن با شاخص هاي استاندارد موجود در اين زمينه و تحليل مقدماتي از اطلاعات جمع آوري شده
- مشاركت و همكاري با واحدهاي آموزش در جهت تنظيم و هماهنگ نمودن برنامه هاي آموزشي دانشگاه
- بررسي و كنترل امكانات از نظر نيروي انساني و تجهيزات و تشكيل بانك اطلاعات بهنگام و استفاده از آن در جهت بهبود كيفي و كمي آموزش
- پشتيباني و تجهيز واحدهاي آموزشي به وسائل كمك آموزشي، كتب و جزوات درسي
- نظارت بر تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي تنظيم جزوات آموزشي، بررسي علمي و تكثير و انتشار آن
- برنامه ريزي در جهت ارتقاء مهارت هاي تدريس اعضاء هيات علمي
- برگزاري شوراي برنامه ريزي آموزشي به منظور بازنگري در ساختار علمي برنامه هاي آموزشي
- بازنگري قوانين مصوب در حق التدريس منطبق بر سياست گذاري هاي دانشگاه
-  ايجاد كليه قوانين حق التدريس در سامانه آموزشي گلستان ، نظارت واجراي كليه امور مرتبط با حق التدريس اعضاي هيئت علمي دانشگاه
- نظارت بر عملكرد و اطلاعات سامانه آموزشي دانشگاه
-اجراي دستورالعمل تعيين اعضاء هيات علمي نمونه
-بررسي وضعيت كميت وكيفيت فعاليت هاي اموزشي اعضا هيات علمي جهت ارتقاء،تعيين ظرفيت دانشجوي دكتري-كارشناسي ارشد،
- تهيه آمار هاي آموزشي ، مقايسه اي از تعداد عضو هيات علمي- حق التدريس اعضا ، دانشجو-دانشكده- گروه هاي آموزشي - رشته ها - دروس ارائه شده-سقف وكف كلاسها و...
- بررسي و نظارت بر جذب اساتيد مدعو پيرو دستورالعمل تعيين اساتيد مدعو
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/05/03
تعداد بازدید:
3727
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.