بازنگري رشته هاي داير در دانشگاه


 
 مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي 
2- صورتجلسه شوراي دانشكده   
3- ارائه دلايل توجيهي دانشكده
4- معرفي دو داور با مرتبه علمي (استاديار،دانشيار و استاد) در مقطع كارشناسي
5- معرفي دو داوربا مرتبه علمي (استاديار،دانشيار و استاد) در مقطع تحصيلات تكميلي  
6- تكميل فرم هاي مربوط به بازنگري در زيرفرم آيين نامه ها
7- CD حاوي اطلاعات فوق تاریخ به روز رسانی:
1396/07/22
تعداد بازدید:
1714
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.