بازنگري رشته هاي داير در دانشگاه


 
 مدارك ذيل به همراه نامه درخواست دانشكده ارسال گردد.

1- صورتجلسه شوراي گروه آموزشي 
2- صورتجلسه شوراي دانشكده   
3- ارائه دلايل توجيهي دانشكده تاریخ به روز رسانی:
1396/08/07
تعداد بازدید:
2015
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.